Hanuman Ghat, Bhaktapur

Latitude: 27.669500350952
Longitude: 85.434501647949

Share This